Wedstrijdreglement

Door uw deelname aan de wedstrijd "Win een Seiko horloge" verklaart u zich akkoord met het wedstrijdreglement zoals hier weergegeven.

 

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door Seiko Optical Europe GmbH, buitenlandse vennootschap naar Duits recht, met zetel in België te Lieven Gevaertstraat 15, 2950 Kapellen, België en ondernemingsnummer: BE0479.759.030, in samenwerking met de deelnemende optiekzaken. 
 • Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan personen die: Na aankoop van een paar Seiko brillenglazen met authenticiteitkaart bij een opticien gevestigd in België of het Groot-Hertogdom-Luxemburg, hun productaankoop via de website https://www.seikovision.com/nl-be/product-registration succesvol registreren met behulp van de registratiecode en datum van bestelling zoals specifiek vermeld op de authenticiteitskaart die bij aflevering van het paar deelnemende Seiko brillenglazen meegeleverd wordt.
 • De productregistratie is enkel van toepassing voor Seiko brillenglazen waarbij een authenticiteitkaart met unieke registratiecode meegeleverd wordt bij aflevering van de brillenglazen. 
 • De wedstrijd vindt plaats op nationale schaal, waarbij enkel correct en tijdig ingevulde wedstrijdformulieren ontvangen door Seiko Optical Benelux na het vervolledigen van de productregistratie, via de wedstrijdsite https://www.seikovision.com/nl-be/product-registration, in aanmerking kunnen genomen worden voor deelname aan de wedstrijd. 
 • Deelnemingsformulieren die Seiko Optical Benelux niet tijdig bereiken via bovenvermelde website, of die onvolledig zijn, komen niet in aanmerking voor de wedstrijd. 
 • De wedstrijd loopt maandelijks. 
  Deelnameperiodes : zie Bijzonder reglement: ‘Wedstrijddata’.
 • De wedstrijd staat open voor eenieder vanaf de leeftijd van 18 jaar, met uitzondering van familie en personeel van de organiserende partners. 
 • Eenieder kan slechts éénmalig deelnemen per productregistratie. Personen die meermaals deelnemen, worden automatisch uitgesloten. Er wordt maximaal 1 wedstrijdprijs toegekend per adres gelegen te België of Luxemburg. Indien er meerdere winnaars zijn woonachtig op hetzelfde adres, kan bijgevolg slechts 1 wedstrijdprijs toegekend worden voor alle winnaars die op dit adres woonachtig zijn. Elke deelname ter kwader trouw is ongeldig. 
 • Deelnemers verklaren er zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men als winnaar met naam, woonplaats (gemeente) en foto, op Facebook, Instagram, Linkedin of op de website www.seikovision.com bekend wordt gemaakt. 
 • Bij ex-aequo zal de schiftingsvraag bepalend zijn. Bij exact antwoord op de hoofdvraag in combinatie met ex-aequo op de schiftingsvraag, zal de winnaar uit de correcte antwoorden aangeduid worden door willekeurige trekking. 
 • De winnaar wordt tijdens de maand volgend op de deelnameperiode schriftelijk door Seiko Optical Benelux op de hoogte gebracht. 
 • De wedstrijd en de bepaling van de winnaar staat onder toezicht van Mter Eric De Belder, gerechtsdeurwaarder te Herentals, St. Jobstraat 21.  
 • Wedstrijdvragen:
  • Hoofdvraag:

Productregistratie: Bij levering van uw brillenglazen heeft uw opticien een authenticiteitskaart bij uw paar Seiko kwaliteitsglazen meegegeven. Op de achterzijde van deze kaart vindt u alle noodzakelijke informatieom onderstaande velden in te vullen.  Geef de registratiecode en de datum van bestelling van uw brillenglazen in, zoals vermeld op uw authenticiteitskaart. U kan uw product slechts éénmalig registreren. 

Registratiecode: <antwoord> 
Datum van bestelling: <_ _ / _ _ / _ _ _ _ > 

  • Schiftingsvraag:

Hoeveel inzendingen met een correct antwoord op de hoofdvraag, zullen wij ontvangen hebben tijdens de huidige deelnameperiode bij afsluiting van de lopende deelnameperiode van de wedstrijd? 

 • Overzicht deelnameperiode(s): zie Bijzonder reglement: ‘Wedstrijddata’   
 • Per deelnameperiode, maken deelnemers kans op het winnen van in totaal: 1 SEIKO herenhorloge of 1 SEIKO dameshorloge, ter waarde van €250  
 • Alle deelnemers dienen bij deelname, een keuze te maken of hun voorkeur uitgaat naar een herenhorloge of een dameshorloge. 
 • De prijs is beperkt tot de ‘naakte’ prijs zoals omschreven in het reglement en niet inwisselbaar voor geld. 
 • Er is per deelnameperiode slechts één winnaar van de hoofdprijs. Die is niet overdraagbaar noch omruilbaar in speciën of gelijk welk ander product of dienst. 
 • Seiko Optical Benelux behoudt zich het recht voor, de hoofdprijs aan de winnaar in eigen handen te overhandigen en zijn of haar naam, evenals de foto’s die werden gemaakt tijdens de overhandiging van de prijs te gebruiken voor promotionele doeleinden. De deelnemer gaat akkoord dat de gemaakte foto’s door Seiko Optical Benelux of de deelnemende opticien, door elk middel en onder elke vorm, zoals onder andere op haar website en/of in haar magazine, mogen worden gereproduceerd en verspreid. Deze toestemming geldt voor alle communicaties van Seiko Optical Benelux met betrekking tot deze campagne en de daaraan gekoppelde wedstrijd en dit voor de gehele wereld. 
 • De organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor uitgaven die de deelnemer zou moeten maken in verband met het uitkeren van de prijs. 
 • De naam- en adresgegevens ingevuld op het wedstrijdformulier dienen overeen te stemmen met de gegevens op zijn/haar identiteitskaart. 
 • Door deel te nemen erkent de deelnemer expliciet kennis te hebben genomen van het reglement dat raadpleegbaar is via https://www.seikovision.com/nl-be/product-registration/. De deelname houdt de onherroepelijke aanvaarding in van alle bepalingen van dit reglement. 
 • De organisator is gerechtigd actievoorwaarden te wijzigen of de actie te annuleren. 
 • Op deze actie is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan Meester Eric De Belder, gerechtsdeurwaarder te 2200 Herentals , St Jobsstraat 21. Ingeval van procedure voor de rechtbank zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. 
 • Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. De organisator respecteert de bepalingen van de Belgische Wet van 8.12.1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande de behandeling van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet 11.12.1998. Er is een recht tot inzage, weigering en aanpassing. Bijkomend is actie Europees conform: aan de Verordening (EU)2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/4/2016. Deze Verordening is in werking getreden op 25/5/2018, genoemd: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)(of General Data Protection Regulation, GDPR)