Polityka prywatności danych

Postanowienia niniejszej Polityki Poufności Danych SEIKO Vision Care mają zastosowanie dla osób odwiedzających stronę internetową SEIKO, optyków zamawiających produkty SEIKO lub osób korzystających z naszych narzędzi przy zamawianiu soczewek.

Administratorem Państwa danych osobowych jest SEIKO Optical Europe GmbH  wraz z Hoya Lens Poland Sp. z o.o. jako współadministratorzy (razem zwani dalej jako "SEIKO").

SEIKO Optical Europe GmbH, Dohrweg 42, 41066 Monchengladbach, Germany;

Hoya Lens Poland Sp. z o.o. ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno, Polska.

 1. Wykorzystanie danych osobowych

Pragniemy podać Państwu opis danych osobowych, których używamy, wraz z informacją, do jakich celów są używane, a także na jakich podstawach prawnych.

Odwiedziny strony internetowej i żądania ze strony witryny

 • Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i wyszukują Państwo informacji o naszych produktach, narzędziach lub usługach, za pośrednictwem strony internetowej, wykorzystujemy wówczas Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail do komunikowania się z Państwem i spełnienia prośby dostarczenia żądanych informacji;
 • Możemy również skontaktować się z Państwem telefonicznie, jeśli wyrazili Państwo zgodę na nawiązanie tego typu formy kontaktu;
 • Używamy także informacji o Państwa wyszukiwaniach i interakcjach z naszą firmą w celu ulepszenia naszej strony, produktów i usług;
 • Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie, jak i podobne im narzędzia. Proszę zapoznać się z naszym oświadczeniem dotyczącym plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji.

Zamawianie produktów przez optyków

 • Zamawiają Państwo nasze produkty jako optycy. W takim przypadku rejestrujemy Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres internetowy, numer telefonu, raporty z wizyt, członkostwo w grupach zakupowych, jeśli dotyczy, oraz informacje o sprzedaży, zamówieniu i fakturze, w celu utworzenia i realizacji zamówienia oraz do potrzeb obsługi płatności, do komunikacji z Państwem i realizacji obsługi klienta.

Uczestnictwo w szkoleniach i wydarzeniach jako optyk lub pracownik służby zdrowia

 • Jako (pracownik) optyka, optyk lub pracownik służby zdrowia mają Państwo również możliwość uczestnictwa w szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez SEIKO. W przypadku uczestnictwa w programie, SEIKO przetwarza Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, informacje o wydarzeniu lub szkoleniu oraz informacje o preferencjach sportowych, mając na celu realizację wydarzenia z Państwa udziałem, jak i przekazanie zaproszenia na nadchodzące wydarzenia.

Spersonalizowane biuletyny informacyjne

 •  Jeśli subskrybują Państwo nasze blogi SEIKO Vision Care, SEIKO użyje Państwa adresu e-mail, mając na celu wysyłanie biuletynów informacyjnych dotyczących produktów i usług SEIKO. Zawartość biuletynów zostanie ustalona adekwatnie do Państwa działań na naszej stronie, Państwa zamówienia i informacji o sprzedaży oraz interakcjach z nami  wzbogaconymi o informacje z ogólnodostępnych źródeł,  kraj, w którym się Państwo znajdują oraz produkty zamówione u nas. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać więcej biuletynów pocztą e-mail, mają Państwo możliwość zrezygnowania z subskrypcji, używając linku u dołu każdej wiadomości lub wysyłając e-mail na adres unsubscribe@seiko-optical.com.
 • Mamy również możliwość wysyłania Państwu biuletynów dotyczących naszych produktów i usług pocztą zwykłą. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tych biuletynów, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres unsubscribe@seiko-optical.com.

Zamawianie soczewek przez konsumentów

 • Jeśli dokonają Państwo zamówienia soczewek lub okularów z soczewkami korekcyjnymi przez swojego optyka, wówczas optyk dostarczy nam dane dotyczące recept, dzięki czemu będziemy mogli wyprodukować i dostarczyć soczewki wraz z kartą gwarancyjną. Jeśli, w celu identyfikacji Państwa zamówienia optyk poda Państwa imię i nazwisko, posłużą one do identyfikacji zamówienia i karty gwarancyjnej.
 • Jako użytkownik końcowy mają Państwo również możliwość użycia jednego z naszych narzędzi, aby uzyskać poradę, co do tego jakie soczewki odpowiadają Państwa preferencjom oraz potrzebom, adekwatnym do Państwa stylu życia. Mają Państwo także możliwość skorzystania z naszych narzędzi, aby uzyskać poradę na temat najbardziej odpowiedniej oprawy w zależności od wyglądu twarzy. Mając na celu udzielenie takiej porady, przetwarzamy Państwa dane zawierające informacje takie jak: imię i nazwisko, płeć, wiek, dane z recepty, poziom zadowolenia, dane dotyczące stylu życia i wyglądu twarzy.
 1. 2.       Podstawa prawna

Najważniejszą podstawą prawną dotyczącą przetwarzania danych jest fakt, że czynności te są niezbędne do wykonania umowy między użytkownikiem a firmą SEIKO, na przykład w przypadku żądania pewnych informacji, rejestracji do potrzeb organizacji wydarzenia lub złożenia zamówienia. W niektórych przypadkach przetwarzanie może być konieczne, aby spełnić obowiązek prawny, taki jak obowiązek precyzyjnego prowadzenia i przechowywania ksiąg i zapisów do celów finansowych lub podatkowych. W niektórych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, jak ma to miejsce w przypadku subskrypcji biuletynu lub w przypadku użycia dowolnego narzędzia SEIKO do zamawiania soczewek. Ponadto, firma SEIKO posiada uzasadniony interes w ulepszaniu zawartości strony internetowej, jej produktów i usług w zależności od analizy zachowań użytkownika, zakupów i interakcji z firmą

 1. 3.       Wykorzystywanie danych osobowych przez strony trzecie

SEIKO nie udostępnia Państwa danych stronom trzecim, chyba że:

 • Udzielili Państwo swojej zgody na takie działania;
 • Istnieje prawny obowiązek, aby tego dokonać;
 • Podejmujemy działania na Państwa prośbę lub wykonujemy zamówienie na rzecz spółek grupy SEIKO lub na rzecz zewnętrznych dostawców usług płatniczych lub wysyłkowych;
 • W przypadku fuzji lub przejęcia firmy SEIKO lub (części) jej aktywów przez stronę trzecią;
 • Strony działają w imieniu firmy SEIKO jako Podmiot Przetwarzający dane.
 1. 4.       Przekazywanie danych poza UE

W wyżej wymienionych celach przetwarzania danych przez SEIKO, Państwa dane osobowe są przesyłane do Hubspot. Powyższa firma przetwarza dane w naszym imieniu w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Poziom ochrony danych osobowych w USA nie jest uznawany za podobny do unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Jednakże zawarliśmy umowę na przetwarzanie danych z Hubspot, która obejmuje standardowe klauzule umowne UE dla Podmiotów przetwarzających, w wyniku czego Państwa dane są odpowiednio chronione. Kopię powyższych klauzul można uzyskać, przesyłając wniosek do DPO@seiko-optical.com.

 1. 5.       Fuzja lub przejęcie

Firma SEIKO może przenieść swoje przedsiębiorstwo jako całość lub część swoich aktywów na stronę trzecią. W takim przypadku Państwa dane osobowe również zostaną przekazane takiej stronie. Zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli nie są już Państwo zainteresowani korzystaniem z naszych usług, mają Państwo możliwość zwrócenia się z prośbą o usunięcie swoich danych do naszej firmy.

 1. 6.       Okres przechowywania

Dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej niż to konieczne do celów, dla których zostały pierwotnie zgromadzone lub przetwarzane. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane na podstawie przepisów RODO jak i regulacji krajowych, takich jak przepisy finansowe i podatkowe. Czynności te obejmują dane związane ze składaniem zamówień, finansowaniem oraz informacjami kontaktowymi. Państwa osobisty profil został stworzony w oparciu o historię zamówień z okresu 2 lat przed danym biuletynem informacyjnym.

Jeśli jako użytkownicy końcowi skorzystali Państwo z naszych narzędzi doradczych, Państwa dane są przechowywane przez 6 miesięcy  po udzieleniu porady.

 1. 7.       Prawa

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane oraz może żądać ich poprawienia, ograniczenia, zablokowania lub usunięcia. Mają Państwo również prawo zażądać odczytywanego maszynowo podzbioru danych i przechowywać go w innym miejscu. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych ma miejsce za Państwa zgodą, są Państwo zawsze uprawnieni do wycofania tego pozwolenia.

Co więcej, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego. Mają Państwo również prawo wyrazić sprzeciw wobec jakiegokolwiek innego przetwarzania danych w celach zgodnych z prawem w związku ze swoją sytuacją osobistą.

 1. 8.       Kontakt

Wnioski o wykonanie powyższych praw można składać, wysyłając wiadomość e-mail do naszego DPO. Z przedstawicielem ds. Ochrony danych w SEIKO Europe można skontaktować się pod adresem DPO@seiko-optical.com.

Mają Państwo również możliwość aby w każdej chwili złożyć skargę do organu ochrony danych.

 1. 9.       Zmiany do niniejszej polityki

SEIKO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad. Należy upewnić się, że są Państwo na bieżąco poinformowani co do obowiązujących aktualnie zasad niniejszej polityki. Zostaną Państwo poinformowani o istotnych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.